ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบลทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Weblink