การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

  • 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.2551 1.2 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้บริหารตามมาตรา 15 (3) พ.ศ. 2551 1.3 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน พ.ศ.2551 1.4 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณ

Weblink

masuk1