Rule

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2561

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2555

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2552

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2552

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้บริหารตามมาตรา 15 (3) พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัย พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2550

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2550

ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2564

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564

- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2554

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2563

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

- ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2560

- ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดเขตการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2558

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2555

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน พ.ศ. 2552

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2552

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552

ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการเงิน

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบำรุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการใช้เงินรายได้ค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. 2561

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2559

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินเดือนของอธิการบดีซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. 2553

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2553

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2553

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2552

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการบริหารงานบุคคล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Weblink

masuk1