Rule

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2561

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

-