College

  • ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ จังหวัดสุโขทัย เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้กรมศิลปากรพิจารณา โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้างจังหวัดสุโขทัย ได้เสนอสถานที่บริเวณเมืองใหม่ ซึ่งเป็นสนามกีฬาเก่า อยู่ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและโรงพยาบาลสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ ๒๗ - ๓๐ ไร่ และกรมศิลปากรขอให้จังหวัดสุโขทัย ปักหลักเขตและให้ได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่ดิน เพื่อกรมศิลปากรจะได้ส่งสถาปนิกวางผังและก่อสร้างอาคารเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มกรา

  • ประวัติความเป็นมา             วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 12 แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูงสถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

  • ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน           กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2535 ในสมัย นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักตามประกาศจัดตั้ง เพื่อต้องการขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ในกรมศิลปากร ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง กรมศิลปากร ได้แต่งตั้งให้ นางเพ็ญทิพย์ จันทุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มาปฏ

  •  ประวัติและความเป็นมา             กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 โดยให้สังกัดกองศิลปศึกษา (ปัจจุบัน กอง ศิลปศึกษา ได้ ปรับ เปลี่ยน ชื่อ เป็น สถาบัน นาฏดุริยางคศิลป์) กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการ สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นจนถึงระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติระยะ 4-5 ในด้านการศึกษาที่จะต้องพัฒนาและ ขยายการศึกษาด้านนาฏศิลป์และ ดุริยางค์ไทย เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฎ

  • พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร ผู้ก่อตั้ง "โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์" (วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน)          ประวัติวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลปเดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์" เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 นับเป็นสถาบันของชาติแห่งแรกที่ให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลปขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้คือ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร ต่อมาเมื่อ พ.ศ. เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฎศิลป

Weblink

masuk1