Objective plan

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
วิสัยทัศน์ (vision)
           “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2564”


พันธกิจ (mission)

  1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
  2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
  3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
  4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
  5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เป้าหมาย(Goals)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2564 ดังนี้
     1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ พร้อมที่จะนำไปประกอบวิชาชีพได้
     2. บัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีงานทำ
     3. เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำและมีบทบาทดูแลและกำกับมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติ
     4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ


วัตถุประสงค์ (Objective)

      เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดง การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานน สร้างสรรค์
ส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชน
ในท้องถิ่่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เอกลักษณ์(Uniqueness)

      เป็นผู้นำด้านงานศิลป์

อัตลักษณ์(Identity)

        อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

        อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
               
มืออาชีพงานศิลป์

ค่านิยมหลัก(Core Values)

        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดค่านิยมหลัก คือ คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะเพื่อให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนำมาซึ่งความสำเร็จ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนำมาซึ่งความสำเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีค่านิยมหลักคือ

"สร้างอนาคต สร้างความสุข ปลุกความสามัคคี"

 

แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ

1. ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ประจำปีงบประมาณ 2561

Weblink