คู่มือการปฏิบัติงาน

กองกลาง

- ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ

- ผังกระบวนงานการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ

- ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี

- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

กองนโยบายและแผน

- คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามเงินกันเหลื่อมปี

- คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามงบเงินอุดหนุน

- คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามงบลงทุน

- ขั้นตอนในการขออนุมัติหลักการและการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 9 (1) (2) (11)

- ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ

กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

- คู่มือการปฏิบัติงาน

กองกิจการนักเรียนนักศึกษา

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

Weblink

masuk1