Upgrade Academic standing

1. สรุปรายการเอกสาร 

2. คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ 

               สายงานการสอน  
               สายงานบริหารสถานศึกษา 
               สายงานนิเทศการศึกษา  
               สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงาน กศน.)  
               สายงานบริหารการศึกษา (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

3. แบบเสนอขอรับการประเมิน 

               แบบ ก.ค.ศ.1 
               แบบ ก.ค.ศ. 1-1

4. แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมิน 

               แบบ ก.ค.ศ.2  
               แบบรายงานฯ ชำนาญการ (ก.ค.ศ.3)
                        - สายงานการสอน
                        - สายงานบริหารสถานศึกษา
                        - สายงานนิเทศการศึกษา
              แบบรายงานฯชำนาญการพิเศษขึ้นไป
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-1
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-2  
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-3
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-4
                        - แบบ ก.ค.ศ. 3-5


Weblink

masuk1