Internal Audit

  • ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการ ในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ของเจ้าของ งบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอื่น ตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงาน ผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ข้อกำหนดเ

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บุคลากร กฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551    

  • กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทร 022244704 ต่อ 201e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //

  • อยุ่ระหว่างดำเนินการ

  • กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

Weblink