Events Calendar

September 2020
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์ ด

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการตัดสินรอบ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรีย

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษ

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่กา

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่กา

#

Media

Play />
17 Sep 2020

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 20019 (COVID-19))

See all

Weblink