นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สำนักงานอธิการบดี

คณบดี 3 คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน

คณบดีคณะศิลปวิจิตร

 

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

Weblink

masuk1