นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผู้ช่วยศาตราจารย์อุษาภรณ์ บุญเรือง

ผู้ช่วยอธิการบดี

E-mail:

คณบดี 3 คณะ

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

Weblink