นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น

รองอธิการบดี

นายอำนวย นวลอนงค์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร

รองอธิการบดี

นายสุรัตน์ จงดา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายสมภพ เขียวมณี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวสาริศา ประทีปช่วง

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี 3 คณะ

รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคำ

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

คณบดีคณะศิลปศึกษา

นายเด่น หวานจริง

คณบดีคณะศิลปวิจิตร

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

นายสมเกียรติ ภูมิภักดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

จันทบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี

Weblink