Annual Report

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การรายงานประจำปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

  - รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2560
       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2558
       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2556
       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2555
       - รายงานประจำปี พ.ศ. 2554

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

     - รายงานประจำปีงบประมาณ 2561

Weblink

masuk1