President Office

  • กองกลาง - ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - ฝ่ายกิจการสภา - ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  • กองกิจการนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป- ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา- ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา- ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา

  • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย   - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล - ฝ่ายบริการวิชาการ - ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - ฝ่ายหอสมุดกลาง - โครงการบัณฑิตศึกษา - ศูนย์รักษ์ศิลป์

Weblink

masuk1