รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

หมายเหตุ เดือนมีนาคม ไม่มีการประชุมกำกับติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) 

 

Weblink