banner10

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2559

 ตราครฑ

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

..................................................................

                    ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ (เรียนดี และมีความสามารถ/ทักษะ ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์) และประเภททั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.      สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนที่เปิดรับสมัคร

ภาคและสาขาวิชา จำนวนที่รับ หมายเหตุ
ม.๑ ม.๔

๑.๑ ภาควิชานาฏศิลป์

      สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

-          โขน (พระ,ยักษ์,ลิง) รับเฉพาะนักเรียนชาย

-          ละคร (พระ, นาง)  รับเฉพาะนักเรียนหญิง

๑๕

๓๐

๑๕

๓๐

จำนวนแต่ละสาขาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกินจำนวนรวมทั้งสิ้น

๑.๒ ภาควิชาดุริยางคศิลป์

     - สาขาวิชาปี่พาทย์ (เครื่องหนัง, ระนาด, ฆ้องวง,  

       เครื่องเป่า)

     - สาขาวิชาเครื่องสายไทย (ซอ, จะเข้)

     - สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)

     - สาขาดนตรีสากล

๑๗

๑๐

๑๕

๑๐

จำนวนแต่ละสาขาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกินจำนวนรวมทั้งสิ้น
รวม ๘๐ ๘๐

         

๒.     การจำหน่ายใบรับสมัคร

ติดต่อขอซื้อระเบียบการพร้อมใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ในราคาชุดละ ๕๐.บาท    (ห้าสิบบาทถ้วน) ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หรือศึกษาขั้นตอนและระเบียบการรับสมัครได้จาก www.facebook.com/nadtasinlopburi เว็บไซค์วิทยาลัยฯ http://cdalb.bpi.ac.th    โทร ๐-๓๖๔๑-๒๑๕๐ โทรสาร ๐-๓๖๔๑-๒๔๔๗

๓.     เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๑.๕ นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป

๓.๒ สำเนา ปพ.๑หรือ ปพ.๗ (ใบรับรองการศึกษา) โดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม ๑ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ๑ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ ค่าสมัครเรียน  ๕๐.  บาท

๔. เกณฑ์การรับสมัคร

               ๔.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ  วิทยาลัยจะรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตภาคกลางตอนบน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                   - โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านนาฏศิลป์-ดนตรี โดยจัดส่งรายชื่อถึงวิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่       ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

                   - วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

                   - วิทยาลัยฯ ทำการคัดเลือกโดยทดสอบปฏิบัติเฉพาะสาขา ประกาศผล และมอบตัว ในวันที่ ๑๗ มกราคม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการมอบตัวมาด้วย

                   - วิทยาลัยฯ ให้นักเรียนผ่านการคัดเลือก  ที่มีความประสงค์พักอาศัยหอพักของวิทยาลัยฯ     จองหอพักพร้อมชำระเงิน

               ๔.๒ ประเภททั่วไป วิทยาลัยฯจะรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ นักเรียนต้องมีศิลปนิสัยทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

                    -  ต้องสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หรือส่งใบสมัครมาที่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

                    -  กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

                   -  สอบคัดเลือก ประกาศผล และทำการมอบตัว ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้

                     ๑. สอบข้อเขียนในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ และภาษาอังกฤษ

                     ๒. สอบปฏิบัติเฉพาะสาขา

                     ๓. วิทยาลัยฯ จะรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมจองหอพัก และชำระเงิน

                     ๔. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารในการมอบตัวให้พร้อม

๕. การสอบสัมภาษณ์

                   ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประตัวผู้สมัครสอบ/นำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันทำการสอบด้วย

๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว

                   วิทยาลัยฯ จะทำการมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีความสามารถพิเศษและวิธีทั่วไปตามวันและเวลาที่กำหนด โดยให้นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกนำเอกสาร หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ ใช้เป็นเอกสารในการมอบตัวนักเรียน

๖.๑ สำเนา ปพ.๑หรือ ปพ.๗ (ใบรับรองการศึกษา) โดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม ๒ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

๖.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๑.๕ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดามารดา/ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน รับรอง   สำเนาอย่างละ ๒ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

๖.๔ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน  จำนวน ๗ ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

๖.๕ เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)

๖.๖ ใบรับรองแพทย์

๖.๗ ชำระเงิน 

รายละเอียดการชำระเงิน

ที่ รายการ จำนวนเงิน
ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ๑๐๐ บาท/ปีการศึกษา
ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ๑๐๐ บาท
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐกำหนด ๒๐๐ บาท
ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ ๓๐๐ บาท
ค่าชมรมศิษย์เก่า ๑๐๐ บาท
ค่าประกันของเสียหาย(เมื่อจบการศึกษาจ่ายคืน) ๒๐๐ บาท
ค่าหอพักวิทยาลัยฯ (สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักหอของวิทยาลัย) ๓,๐๐๐ บาท/ ๑ ภาคเรียน

๗. การขึ้นทะเบียนนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

          นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีดังนี้

          ๗.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำรองจ่ายค่าชุดนักเรียน/ชำระเงินในส่วนเกินที่รัฐจัดสรร(ค่าชุดพละ ชุดหอพักวิทยาลัยฯ ผ้าแดง อื่นๆ) ในวันที่มาทำการคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๕๙

          ๗.๒ ประเภททั่วไป ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีสำรองจ่ายค่าชุดนักเรียน/ชำระเงินในส่วนเกินที่รัฐจัดสรร(ค่าชุดพละ ชุดหอพักวิทยาลัย ผ้าแดง อื่นๆ) ในวันที่มาทำการคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

                  

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                    (นายสมชาย  ฟ้อนรำดี)

      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

                                                         

กำหนดการรับสมัครและมอบตัว

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการดำเนินการ
พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยฯส่งประกาศการรับสมัคร ไปยังสถานศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน

๗ จังหวัดได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี

๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑.ประชุมทีมงานแนะแนวเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ตามข้อมูลการออกแนะแนวในปีที่ผ่านมาในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และตามที่โรงเรียนร้องขอมา

๒. ออกแนะแนวตามเอกสารการตอบรับ/แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้

๓. รวบรวมเอกสารการส่งนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จากโรงเรียนต่างๆ จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

ให้ผู้ปกครองและนักเรียน (ภาคเช้า)

    ๑. ประเภทความสามารถพิเศษนักเรียนใหม่ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

-          ทดสอบความรู้ศิลปะนิสัยตามสาขาที่สมัคร

-          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ

-          ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำรองจ่ายค่า

ชุดนักเรียน/ชำระส่วนเกินที่รัฐจัดสรรได้แก่ ชุดพละ ชุดหอพัก ผ้าแดง และอื่นๆ

๒.      ประเภทความสามารถพิเศษนักเรียนเก่า

-          ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำรองจ่ายค่า

ชุดนักเรียน/ชำระส่วนเกินที่รัฐจัดสรรได้แก่ ชุดพละ ชุดหอพัก ผ้าแดง และอื่นๆ

๑ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

จำหน่ายใบสมัครนักเรียนประเภททั่วไป และยื่นใบสมัครในวันที่รับสมัคร

ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๙

๑.      เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ บริเวณหอประชุมโรงอาหาร

๒.      เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียนวิชาสามัญ(๘ กลุ่มสาระ)

๓.      เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. สอบปฏิบัติตามสาขาที่สมัคร

๔.      เวลา ๑๔.๐๐ น. ประกาศผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก

๕.      ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำรองจ่ายค่า

ชุดนักเรียน/ชำระส่วนเกินที่รัฐจัดสรรได้แก่ ชุดพละ ชุดหอพัก ผ้าแดง และอื่นๆ

๖.      เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนจองหอพักวิทยาลัยฯ

กำหนดการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการดำเนินการ
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑. เวลา ๐๘.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัว

๒. เวลา ๐๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

๓. เวลา ๑๓.๐๐ น. ปรับพื้นฐานวิชาสามัญ

๔. นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๕–๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑. เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๓๐  น. ปรับพื้นฐานวิชานาฏศิลป์และดนตรี

๒. เวลา เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนเข้าโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ ม๑. และ ม.๔

หมายเหตุ  ๑. นักเรียนไม่มารายงานตัวตามและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

   ๒. ในวันสมัคร วันสอบและมอบตัว นักเรียนใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

24 ธันวาคม 2558

Weblink