banner10

ติดต่อเรา

  • วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๒-๑๕๐ โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑-๔๔๗

เว็บลิงค์