หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ

  • กองกลาง - ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - ฝ่ายกิจการสภา - ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  • กองกิจการนักเรียนนักศึกษา - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป- ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา- ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา- ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา

  • ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ จังหวัดสุโขทัย เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้กรมศิลปากรพิจารณา โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้างจังหวัดสุโขทัย ได้เสนอสถานที่บริเวณเมืองใหม่ ซึ่งเป็นสนามกีฬาเก่า อยู่ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและโรงพยาบาลสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ ๒๗ - ๓๐ ไร่ และกรมศิลปากรขอให้จังหวัดสุโขทัย ปักหลักเขตและให้ได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่ดิน เพื่อกรมศิลปากรจะได้ส่งสถาปนิกวางผังและก่อสร้างอาคารเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มกรา

  • ประวัติความเป็นมา             วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 12 แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูงสถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

เว็บลิงค์