banner10

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครูที่ปรึกษา นางสิริวรรณ สมใจ , น.ส.ชญาพร หลายเจริญ , นายพิทักษ์ ร่มโพธิ์ทอง , นายชานนท์ อนันต์สลุง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ครูที่ปรึกษา นายดิเรก ทรงกัลยาณมิตร , นายบุญชอบ ภู่ประดิษฐ์ , นายสันติ เสงี่ยมงาม , นายชัยวัฒน์ ธรรมวิชัย , น.ส.จินตนา อิสระภาพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ครูที่ปรึกษา นางวารินท์พร ฟันเฟื่องฟู , นางเพชราภรณ์ เมืองคุ้ม , นายอุดมสักย์ บุตรประดิษฐ์ , นายไตรรงค์ ตีรณานนท์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ครูที่ปรึกษา นางอังคณา ตั้งชัยวรรณา , นายวิทยา จุ้ยวงษ์ , นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ครูที่ปรึกษา นางชิตา ทัศมาลัย , นายกิตติชัย อำนวยผล , นางรัตนา ภักดี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ครูที่ปรึกษา นายสุระชัย สีบุบผา , นายราชวงศ์ นวลอินทร์ , ว่าที่ ร.ต.พัสกร กลัดสะอาด , นางนงนุช สุนทรสุข , นางสาวศศิพัชร์ สังข์พาลี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูที่ปรึกษา นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญ , นางบุษยา พัฒนวิโรจน์ , นางรภัสสา กองทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ครูที่ปรึกษา นายประสงค์ จันทพันธุ์ , นายธวัช ศรีทอง , นายรักษิต มีเหล็ก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ครูที่ปรึกษา นางสาวพรรณิการ์ สมัคร , นางไพเราะ แสงเปล่ง , นายคำรณ จำนงค์วัย , นายสมประสงค์ สุขมา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ครูที่ปรึกษา นางสาวพิมพ์ฉัตราพร ดวงสร้อย , นางสาวธภร ยิ้มโสภา , นายเศรษฐกรณ์ วรรณศิลป์ , นางสาวบุญสม ทรัพย์สิน , นายเกษมสันต์ วิเศษดอนหวาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ครูที่ปรึกษา นางศศิธร ศรีลาภะมาศ , นางสาวปภาอร แก้วสว่าง , นางมนัสนันท์ ทิพยจันทร์ , นางจันทร์แรม นาจพินิจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ครูที่ปรึกษา นางสาวพรทิพย์ วงศ์ไพบูลย์ , นางอมรวรรณ เมืองช้าง , นายมานพ ศรีสังข์

เว็บลิงค์