banner10

ตารางเรียน นักศึกษาห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย

 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากล

 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5

 

รายนามโรงเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เว็บลิงค์