banner10

ติดต่อวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๒-๑๕๐ โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑-๔๔๗

เว็บลิงค์