กรรมการสภาสถาบันฯ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

เว็บลิงค์