banner10

หลักสูตรการเรียนการสอน

  • ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่  กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ  1. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน2557   2. กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557    3. กิจกรรมวันพ่อ 4 ธันวาคม 2557    4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   5. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2557   6. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 20-21 ธันวาคม 2557    7. กีฬาภายใน  29 ธ

  • ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ภาควิชานาฏศิลป์

เว็บลิงค์