ประวัติและความเป็นมา

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทางนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ให้แพร่หลายทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติอีกด้วย

ในครั้งนั้นกรมศิลปากรได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ ทองสาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เป็นคนแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เป็นสำนักงานและห้องเรียนชั่วคราว

รายนามหัวหน้าสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายบุญเลิศ ทองสาลี
รักษาการ ฯ
2527-2531
2
นายการุณ สุทธิภูล
รักษาการ ฯ
2531-2533
3
นายเจริญ จันทร์เพื่อน
ผู้อำนวยการ
2533-2535
4
นายสังเวียน ทองคำ
ผู้อำนวยการ
2535-2537
5
นายจรัล เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ
2537-2541
6
นายปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี
ผู้อำนวยการ
2541-2541
7
นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รักษาการ ฯ
2541-2542
8
นายจีรพล เพชรสม
ผู้อำนวยการ
2542-2543
9
นางนพวรรณ รุจิภักดิ์
ผู้อำนวยการ
2543-2547
10
นายจรัล เหมทานนท์
ผู้อำนวยการ
2547-2547
11
นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รักษาการ ฯ
2547-2550
12
นายชิน เจริญสุข
ผู้อำนวยการ
2550-2552
13
นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์
รักษาการ ฯ
2552-2553
14
นายนิติธร สารอักษร
ผู้อำนวยการ
2553-2555
15
นายอนุสรณ์ สกุลณี
ผู้อำนวยการ
2555-2559
16
ดร.กัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการ
2559-ปัจจุบัน

เว็บลิงค์