คณาจารย์และบุคลากร

  • บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / ระดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 1   นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง กศ.ม.  วัดและประเมินผลการศึกษา 2 นางเพ็ญจันทร์ เด่นยุกต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร รป.ม. บริหารภาครัฐ 3 นางมารศรี เชาวลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 4 นางกัลยาณี ยังสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กศ.ม. วัดและประเมินผลการศึกษา

  • สภาคณาจารย์และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เว็บลิงค์