พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบ
4. มีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และองค์กรต่าง ๆ

เว็บลิงค์