ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปณิธาน

  1. มุ่งมั่นผลิต นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์

 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จัดการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมเผยแพร่ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และภมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

 

เว็บลิงค์