ผู้บริหาร

ดร.กัลยาณี ยังสังข์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

เว็บลิงค์