แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //

  • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เว็บลิงค์