images 2

     ลำดับ 

รายการเอกสาร

วัน/เดือน/ปี เอกสารดาวน์โหลด
       1


แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

     17 กันยายน 2561              ดาวน์โหลด
       2


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตำแหน่งคณาจารย์)

     17 กันยายน 2561              ดาวน์โหลด
       3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
     17 กันยายน 2561              ดาวน์โหลด
      
       4

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      17 กันยายน 2561              ดาวน์โหลด
       5
แบบคำขอใช้บริการ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)(สพร)
      20 มกราคม 2561              ดาวน์โหลด
      
       6
 
เอกสารประกอบการอบรม Active Learning ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
6 ธันวาคม 2560
               ดาวน์โหลด
       
       7
 
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
         19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
       8
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ Internet & Wifi Internet
         19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
       9
 
แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
         19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
      10

 
แบบฟอร์มคำขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อีเมล์ภาครัฐ)

        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
      11
 
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ
        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
      12
 
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
 
      13
 
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware, Software,
Network) และอุปกรณ์อื่นๆ
        19 มิถุนายน 2553                   ดาวน์โหลด
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เว็บลิงค์