ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

หน้าหลัก

cdapt@bpi.ac.th
 
 
ปฎิทินการปฏิบัติงานการแสดงของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 


คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิชา  ภาษาไทย  (ท ๒๓๑๐๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย อ.คณิต ชุมช่วย

การพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โดย อ.คองศิลป์ อุ่นน้อย

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสถาบันครอบครัว ุโดย อ.สุพรรณ ชุมช่วย


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องอาหารและสารเสพติค ุโดย อ.กันภัย ลายทิพย์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการหนังสือเรียนฟรี 15 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดเสนาลิง สิบแปดมงกุฏ)

ประกาศสอบราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

วิชาการ.com

กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวสารภาครัฐ

อสมท.

ระบบบริหารการศึกษา สบ.นศ

ค้นหาด้วย google

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ดนตรีไทย ๒

นาฏศิลป์ไทย ๑

นาฏศิลป์ไทย ๒

นาฏศิลป์ไทย ๓

นาฏศิลป์ไทย ๔