• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาทั่วไป (รอบ ๑) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ผ่านระบบ ZOOM ที่ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้จัดทำห้องสำหรับการสอบ และให้ผู้มีรายชื่อจัดทำเล่ม Portfolio ส่งทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงอาจารย์หิรัญคุณาณัฎฐ์ ศรีรันดา 098-2461515 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เช

  • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีความรุนแรง อาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตราย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ไปสู่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงขอแจ้งขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดให้ พักการเรียนการสอน เพื่อทบทวนรายวิชา และติดตามงาน 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 13-24 กันยายน 2564 สอบปลายภาคเรียนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564

  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา       จำนวน ๔๐ คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา          จำนวน ๓๐ คน   รับสมัคร ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://registra.bpi.ac.th หรือสแกน QR ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ             ๖ กันยายน ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ (ทุกสาขาวิชา) พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔   รายละเอียดเพิ่

  • นำเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านวิทยาลัยจำเป็นต้องขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรา ด้วยความเป็นห่วงและขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน จาก ผอ.กษมา ประสงค์เจริญ

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดทำมาตรการมาตรการหรือแนวทางฟื้นฟูเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 2019) 1. เร่งดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งอัตรากำลังในตำแหน่งว่างรวมทั้งการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2. ลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อlošalnlsun bood (COVID-19) 3. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ดนตรีทัศนศิลป์ที่นำไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ 4. สนับสนุนใ

  • เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด2019 ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านใหม่มากที่สุด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศวทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ให้ข้าราชการครู อาจารย์ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home) ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 กรกฎาคม 2564 และฉบับที่ 2 ให้บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างเหมาบริการ มาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัด

  • นำเรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน..วันนี้ลูกๆเราให้ความร่วมมือดีเยี่ยมตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.แต่สถานการณ์ตามประกาศของ ศบค.จังหวัดเชียงใหม่..แนวโน้มจะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ คือ จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น..ขออนุญาตประกาศปิดสถานศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนทางOn-line 100%รวมทั้งการสอบระหว่างภาคทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรมGoogle from สำหรับกรณีที่เด็กไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้.ทางวิทยาลัยจะแก้ปัญหาให้เป็นรายๆไปนะคะท่านผู้ปกครอง..ด้วยความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ..กราบขอบพระคุ

  • ประชาสัมพันธ์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ร่วมโครงการได้มีหลักขวัญกำลังใจที่ดีในการงดดื่มสุรา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราขาดสติ สัมปชัญญะ เป็นเหตุให้เกิดความละเมิดศีลธรรม เกิดความประมาทเลินเล่อ ในการดำรงชีวิต การงดเว้นหรือการเว้นขาดจากการดื่มสุรา ทำให้มีสติสัมปชัญญะที่เข้มแข็ง สามารถยับยั้งการละเมิดศีลธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 3)

  • แจ้งกำหนดเปิดเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ในรูปแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปรายละเอียด สามารถอ่านได้จากรูปที่แนบไว้

เว็บลิงค์