สั่งพิมพ์หน้านี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิเดช ปาวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลปไทยศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ นายเหิน เจีย ชอง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/1

354562 0