รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาทั่วไป (รอบ ๑) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ผ่านระบบ ZOOM ที่ทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้จัดทำห้องสำหรับการสอบ และให้ผู้มีรายชื่อจัดทำเล่ม Portfolio ส่งทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

ถึงอาจารย์หิรัญคุณาณัฎฐ์ ศรีรันดา 098-2461515 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ส่งเอกสาร สะสมผลงานสมัครสอบ ป ตรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๙๘-๒๔๖-๑๕๑๕ อาจารย์หิรัญคุณาณัฏฐ์

42700

42701

เว็บลิงค์