เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจรับงานในงาวดที่ 6 และงวดที่ 7 งานก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

อัลบั้ม การประชุมคณะกรรมการตรวจรับอาคารวิทยบริการ งวดที่ ๖และงวดที่ ๗

เว็บลิงค์