รายชื่อผู้ของบประมาณการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา

ฝ่ายวิจัยและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

research

1626

เว็บลิงค์