สั่งพิมพ์หน้านี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนักศึกษา