bannerinside_cdanr

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรายละเอียดมีดังนี้
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 4ปี
- สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
วิชาเอกนาฏศิลปพื้นบ้าน
- สาขาดนตรีศึกษา
วิชาเอกดนตรีไทย
วิชาเอกดนตรีสากล
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 มกราคม 2564
ตรวจสอบผ่านเพจ fb วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 23 มกราคม 2564
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 มกราคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ ผ่านเพจ fb วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ติดต่อ โทร 062-4299655 ครูอ้อ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:

เว็บลิงค์