banner10

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปริญญาตรี ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 13 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม 2560 สอบถามโทร 036-412150

  • การรับสมัครและการสอบคัดเลือก ๑. ประเภทโควต้า  วิทยาลัยจะรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตภาคกลางตอนบน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้                    - นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียนวัดผล  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หรือสมัครผ่านเว็บ

  •   ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ..................................................................                     ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

  • -          การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2558 โดยจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการและการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  • โครงการเทิดพระเกียตรสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมรำบวงสรวงดวงพระวิญญาน

เว็บลิงค์