สั่งพิมพ์หน้านี้

-          การสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

                ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาและสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

13 ธันวาคม 2558