ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                              
ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ประจำปี 2553
ข้อมูลหลักสูตร ประจำปี 2553 
ข้อมูลรายบุคคลบุคลากรทางการศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2553
ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ประจำปี 2553

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและผู้เรียนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
แบบฟอร์ม จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2553 

แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับอาจารย์ผู้่สอน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
สรุปผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เอกสารงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  DOWNLOAD!

 

 

เว็บลิงค์