แผนปฏิบัติงานประจำปี

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2553 – 2556 (ฉบับปรับปรุง)
วิสัยทัศน์ (vision)
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ”


พันธกิจ (mission)

  1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
  2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
  3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
  4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
  5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 

 

ปณิธาน
มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์(Objective)
ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 สถาบันฯ มีอำนาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนทำการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น สรุปเป็นกิจกรรมหลักได้ดังนี้

  1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูง (ระดับปริญญาเอก)
  2. สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บริการวิชาการแก่สังคม
  3. ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายสู่ความสำเร็จ
เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ


ค่านิยมหลัก
WE ARE WINS
W = Wisdom   มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา
E = Efficiency in Education of Arts   มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะ
A = Academic Excellence   ความเป็นเลิศทางวิชาการ
R = Read for Development   การอ่านเพื่อพัฒนา
E = Equality by Teamwork   ความเสมอภาคในการทำงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม
W = Willful by Integrity and Mora   มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานโดยยึดความชอบธรรมอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improve Ourselves   การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication   การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Successful by Good Governance   ความสำเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ

1.ประจำปีงบประมาณ 2561

เว็บลิงค์