กรรมการสภาสถาบันฯ

ศาสตรจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประกอบ ลาภเกษร

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประพิน อันวาเบค

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ แก้วสุจริต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโอภาส เขียววิชัย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

เว็บลิงค์