กรรมการสภาสถาบันฯ

กรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ำเจริญ

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผือก

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรยุทธ จั่นฝังเพชร

กรรมการสภาวิชาการ

ดร.สุขสันติ แวงวรรณ

กรรมการสภาวิชาการ

นางปทุมทิพย์ กาวิล

กรรมการสภาวิชาการ

นายวรวุฒิ เลิศอุทัย

เลขานุการสภาวิชาการ

นางบวรนรรฎ อัญญโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

เว็บลิงค์