กรรมการสภาสถาบันฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

เว็บลิงค์