ผู้บริหารสถาบันฯ

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น

รองอธิการบดี

นายอำนวย นวลอนงค์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา

รองอธิการบดี

นายสุรัตน์ จงดา

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายสมภพ เขียวมณี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี 3 คณะ

รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคำ

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

คณบดีคณะศิลปศึกษา

นายเด่น หวานจริง

คณบดีคณะศิลปวิจิตร

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

นายสมเกียรติ ภูมิภักดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

จันทบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี

เว็บลิงค์