วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 12 ปี  จากจุดกำเนิด เป็นสถาบันการศึกษาต่ำกว่าปริญญา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีเนื้อที่ 37 ไร่ สภาพของดินเดิมเป็นสวนยางพาราซึ่งมีรูปร่างยาวลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ 650 เมตร พื้นที่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ สูงและค่อยๆลาดต่ำลงไปจนสุดปลายที่ของสถานศึกษา

ในปี 2538 – 2539  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมจำนวน 12 ห้องเรียน และได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2539 เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก และในปีการสึกา 2542 ได้เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ในปีงบประมาณ 2540 -2545 วิทยาลัยได้ดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนเดิมเพิ่มห้องเรียนอีก จำนวน 9 ห้องเรียน และได้ก่อสร้างห้องเรียนต่างๆ ดังนี้ 1.ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์  2.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์-ลานกีฬาเอนกประสงค์ และ 3.อาคารบ้านพักสามหลัง
              ในปีการศึกา 2546 ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 พุธศักราช 2544 และในปีงบประมาณ 2546 ได้ต่อเติมอาคารภาพพิมพ์เป็นห้องเรียนภาคทฤษฏี และบ้านพักผู้อำนวยการ
               ในปีงบประมาณ 2547 วิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งมีพื้นที่ 770 ตารางเมตร และในปีงบประมาณ 2548 วิทยาลัยได้ก่อสร้างหอพักนักเรียนและสร้างซุ้มพระพิฆเนศ
               ในปี 2550 วิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนด้านล่างเป็นห้องประชุม “อภิมหาสมบัติ์”
               ในปี 2551 ปรับปรุงทัศนีย์ภาพ ก่อสร้างป้ายวิทยาลัยใหม่พร้อมป้อมยามและกำแพงรั้ว
                ในปี 2552 ได้ก่อสร้างอาคารประติมากรรม ต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ปรัชญา        ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
ปณิธาน        สืบทอดสิลปะมุ่งสร้างสุนทรีย์ใฝ่ความดีงาม
วิสัยทัศน์       มีความเป็นเลิศด้านศิลปกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
พันธกิจ    1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ
                 2.ให้บริการทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัยหรือสร้างสรรค์
                 3.ส่งเสริม อนุรักษ์  สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอน
                  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ได้เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.    หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ปี
2.    หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 2 ปี
เปิดสอน 6 สาขาวิชาคือ
6.1   สาขาวิชาจิตรกรรม
6.2   สาขาวิชาประติมากรรม
6.3    สาขาวิชาศิลปะไทย
6.4    สาขาวิชาภาพพิมพ์
6.5     สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
6.6     สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

สถานที่ตั้งข้อมูลติดต่อ  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-394-355-7 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บลิงค์