วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา     

       วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 12 แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง
สถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

เว็บลิงค์

masuk1