กองกิจการนักเรียนนักศึกษา

กองกิจการนักเรียนนักศึกษา


- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
- ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา

เว็บลิงค์

masuk1