• โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

• บุคลากรงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา 

1. นายสุรินทร์  วิไลนำโชคชัย
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 
2. นายปานศิริ  มงคลสังข์
    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
3. นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร
    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
4. นางสาวปาริชาติ  บวรพงษ์สกุล
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เว็บลิงค์