• โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน  

• บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา 

1. นายสุรินทร์  วิไลนำโชคชัย
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) 
2. นายปานศิริ  มงคลสังข์
    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)
3. นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร
    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
4. นางสาวปาริชาติ  บวรพงษ์สกุล
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เว็บลิงค์