สั่งพิมพ์หน้านี้

วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

๑๒๑/๙ ถนนรามเดโช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๒-๑๕๐ โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑-๔๔๗