โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 "โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"
โดย ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการ และถาม-ตอบข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกัน ตลอดจนการอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา ผ่านวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

เว็บลิงค์

masuk1